A A A

statut

STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „KUŹNIA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawarte jest na czas nieograniczony.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Kuźnia.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i może być tłumaczona na inne języki.

§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego i województwa podkarpackiego.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, powierzać do wykonania prace zlecone oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. animacja kultury, szczególnie w ramach mniejszych społeczności lokalnych,
2. działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży,
3. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy,
4. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,
6. działania na rzecz integracji społecznej i budowania kapitału społecznego,
7. promocja i organizacja wolontariatu,
8. promocja miasta Kolbuszowa i powiatu kolbuszowskiego.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, pozarządowymi i innymi podmiotami, w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
2. organizację konferencji, seminariów, warsztatów artystycznych, kursów, szkoleń, targów, konkursów, imprez kulturalnych i akcji społecznych,
3. organizowanie wymiany międzynarodowej,
4. działalność wydawniczą,
5. inne działania służące rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.

§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 9.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, seminariach, szkoleniach, warsztatach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2) uczestnictwa w walnych zebraniach członków,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia, poza tym, posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 12.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Wlanym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14.
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 17.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną organizacją,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19.
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 20.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 21.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 22.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 23.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 24.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.